Twój koszyk jest pusty!
Twój koszyk Podsumowanie
Łącznie: 0.00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Your Daily Planner – yourdailyplanner.pl – YDP

Obowiązuje od 01.12.2015

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.yourdailyplanner.pl, zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem Sklepu www.yourdailyplanner.pl jest firma Poligrafia Internetowa i-zebra, al. 3 Maja 4/31, 22-100 Chełm, NIP 563-22-22-631.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej YDP, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady korzystania ze Sklepu www.yourdailyplanner.pl
2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Sklepu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu sklepu www.yourdailyplanner.pl.
2.2. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w ich imieniu mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby.
2.3. Sklep może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania ze Sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, w szczególności, gdy Klient:
a) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich, b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane, c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Sklepu.

2.4. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu bez uprzedniej zgody Sklepu.

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.6. Klientowi zabrania się:
a) korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Sklepowi treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami, co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać ze Sklepu w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samego Sklepu,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

3. Zamówienia i realizacja
3.1. Przedmiotem zawarcia umowy ze Sklepem są towary, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy ze Sklepem należy dokonać wyboru towaru lub usługi, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamówienie” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może dokonać wyboru metody płatności oraz sposób dostawy podając także adres, na który ma być dokonana wysyłka.
3.4. Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) sumaryczną cenę zamawianych towarów,
b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób i adres dostawy,
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu.
3.6. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemożliwia późniejsze odstąpienie od umowy.
3.7. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Sklep prawidłowo wykonał Zlecenie.
3.8. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia.
3.9. Termin realizacji jest zróżnicowany dla poszczególnych Produktów i z reguły wynosi 3 dni robocze. Szczegóły dotyczące terminów realizacji zostały zamieszczone na Portalu. Sklep YourDailyPlanner dokłada wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Sklep dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sklepu względem Klienta.

4. Ceny i sposób płatności
4.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu lub usługi, oraz koszt pakowania o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. dopłaty za wysyłkę.
4.2. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności:
a) przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto: mBank 05 1140 2004 0000 3102 7362 5390, Your Daily Planner, ul. Żelazna 58/62, 00-866 Warszawa
b) na zasadach przedpłaty: za pomocą zintegrowanych systemu płatniczego Transeruj.pl
4.3. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Transferuj.pl są automatycznie przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4.4. Realizacja zamówień następuje po:
– zaksięgowaniu kwoty na koncie Sklepu
– otrzymaniu informacji z systemu Transferuj.pl o zleconej płatności,
4.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Z reguły czas dostawy wynosi 24h, maksymalnie 2 dni.
5.3. Możliwość osobistego odbioru w Warszawie istnieje po potwierdzeniu takiej możliwości przy składaniu zamówienia.

6. Warunki reklamacji
6.1. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres e-mail: sklep@yourdailyplanner.pl w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
6.3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Sklep udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
6.4. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
6.5. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Sklep odrzucona.

7. Postanowienia końcowe
7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.
7.2. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.yourdailyplanner.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@yourdailyplanner.pl.

8. Definicje

1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.yourdailyplanner.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.yourdailyplanner.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu www.yourdailyplanner.pl
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Internetowym www.yourdailyplanner.pl, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.yourdailyplanner.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.